French bulldog with plain background

Občianske združenie FRBUL

Stanovy 

Občianske združenie FRBUL

Stanovy

Občianske združenie FRBUL

Stanovy

 

I.

Základné ustanovenia

Názov združenia je FRBUL . Občianske združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v bode II.

Sídlom združenia je Zahájnická cesta 191/9, 053 33 Nálepkovo – Zahájnica.

Pôsobnosť občianskeho združenia je vymedzená Stanovami občianskeho združenia a Programovým vyhlásením občianskeho združenia.

 

II.

Ciele

Cieľom združenia FRBUL je združovanie milovníkov francúzskych buldočkov, anglických buldogov, mopsov, ich krížencov a iných plemien so zámerom:

 • spoločných stretnutí,
 • víkendových akcií, stretávok a súťaží,
 • poradenstva v oblasti chovu psov,
 • organizovania finančných zbierok na záchrany psov v núdzi,
 • podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov voči množiarňam a týraniu psov,
 • združenie  sa bude usilovať o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov, k otázkam zdravého chovu, starostlivosti a výcviku psov a dodržiavania ich základných práv. Osobitne sa bude zasadzovať za ochranu plemien ako sú francúzsky buldoček, anglický buldog, mops, ich krížencov a im podobných plemien. Občianske združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.

Cieľom občianskeho združenia je aj ochrana psov pred zlým zaobchádzaním, týraním a nevhodným chovom.

 

III.

Členstvo v združení

 1. Riadne členstvo:
 • členstvo v občianskom združení je dobrovoľné,
 • členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR),
 • podľa § 2 ods. 2 cit. zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby,
 • členstvo v občianskom združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo podaním prihlášky a príspevkom na účet OZ v ľubovoľnej výške. Vznik členstva musí byť odobrený Predsedníctvom združenia.

 

 1. Čestné členstvo:
 • Čestné členstvo môže byť udelené Predsedníctvom fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa výrazne zaslúžila o naplnenie poslania združenia, alebo inak reprezentuje združenie FRBUL, na časovo neobmedzenú dobu. Čestný člen združenia nie je povinný platiť členské príspevky. Z čestného členstva nevyplývajú žiadne práva ani povinnosti.

 

 1. Zánik členstva:
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje Predsedníctvo.

 

IV.

Práva a povinnosti členov

Práva členov:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach združenia.

Povinnosti členov:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
 • členovia sú povinný nepoškodzovať meno a činnosť združenia.

 

V.

Orgány združenia 

 1. Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie – je utvorené zo všetkých členov združenia
 2. Výkonný orgán – Predsedníctvo
 • je riadiacim a výkonným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby a je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

V prípade uvoľnenia miesta vo funkcii Predsedníctva si zvyšní členovia Predsedníctva zvolia nového člena Predsedníctva spomedzi členov združenia.

Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:

 • riadiť činnosť združenia,
 • voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí samostatne zastupujú a konajú za občianske združenie navonok,
 • rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
 • rozhodovať o prijatí nových členov a vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,
 • pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • prijíma ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia,
 • ustanovovať likvidátora pri zániku združenia,
 • rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia,
 • prijímať a meniť stanovy združenia,
 • schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia,
 • rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
 • rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia,
 • potvrdzovať rozhodnutie Predsedníctva o vzniku členstva,
 • rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Predsedníctvo vymienilo,
 • dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

 

VI.

Hospodárenie občianskeho združenia

Občianskeho združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Majetok občianskeho združenia tvoria :

 • členské príspevky,
 • dotácie, granty, dary,
 • iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu občianskeho združenia, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

 

VII.

Zánik združenia

Občianske združenie zaniká:

 • zlúčením s iným združením, alebo dobrovoľným rozpustením,
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

O zániku občianskeho združenia rozhoduje Predsedníctvo, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Predsedníctvo likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Predsedníctva. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Predsedníctvom, na zasadnutí, dňa 09.09.2020.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia Ministerstvom vnútra SR na vedomie.